KVKK

Kişisel verilerinizin güvenliği ve mahremiyetiniz bizim için önemli!

Kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla yürürlüğe konulan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, iş bu “Aydınlatma Metni” hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” düzenlemesine dayanarak, 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Nizamname, Yönetmelik ve sair mevzuat düzenlemeleri ile diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde, otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Başta çiftçilerimizin üyelik ve aidat bilgilerinin takip edilmesi olmak üzere, çiftçi kütüğü, çiftçi belgesi verilmesi ve sair amaçlarla oluşturulan Ziraat Odaları Bilgi Sistemi (ZOBİS) aracılığıyla ya da çiftçilerimizin yazılı/sözlü beyanları ve Odalarımızın re’sen tespit edeceği; ad-soyad, baba adı, anne adı, aile bilgileri, doğum tarihi, doğum yeri bilgisi, telefon numarası, adres, telefon, tapu bilgisi, imza, T.C. kimlik no, elektronik posta adresi, eğitim bilgileri, sağlık bilgileri, kan grubu, IBAN numarası gibi kişisel veriler; tabi olunan mevzuatın verdiği görev/yetki kapsamında işlenmektedir.

Ziraat Odası hizmet binası içindeki giriş kapıları, yemekhane, yemek salonu, otopark, bina çevresi ve kat koridorlarında bulunan, görünen/görünmeyen güvenlik kameraları vasıtasıyla, bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Odamızca denetlenmektedir. Kayıt işlemi; bina içi ve dışında yer alan kameralarla alınan veriler; belirli süreyle tutulmakta, akabinde silinmektedir. Bu bağlamda, Odamız ziyaretçilerinin iletişim bilgileri de kaydedilmekte ve belirli sürelerle saklanmaktadır.

Ziraat Odasında veya diğer mekânlarda Ziraat Odası tarafından düzenlenen toplantı ve etkinliklere katıldığınızda, çekilen resim/video/ses kaydı gibi veriler, etkinliğin duyurulması ve tanıtılması ile ilgili olarak daha sonra sosyal medya hesaplarımızda, www.rizeziraatodasi.com web sitemizde ve basılı yayın organlarında kullanılabilir.

Ziraat Odası’nın internetini kullandığınız sürece, internet trafiğiniz “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde, gerektiğinde adli makamlara arz etmek üzere takip edilmektedir.

Ziraat Odası’nın çalışanlarının kişisel verileri de, 6964 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat çerçevesinde işlenmekte; hukuki yükümlülüğümüz kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

İşlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında; yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcıları ile paylaşılabilecektir.

Ayrıca, 6964 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan protokoller çerçevesinde, kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz yasal düzenlemeler kapsamında, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanacaktır. Bu süre zarfında kişisel verileriniz, ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Ziraat Odası, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince, kişisel verilerinizin gizliliğinin ve mahremiyetinizin korunması amacıyla, gerekli teknik ve idari önlemleri almak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak, veri gizliliğini konu alan standartlara uygun surette gerekli koruma sağlanmaktadır.

6698 sayılı KVK Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, dilekçe ya da noter kanalı ile Odamıza gönderebilir,  rize@tzob.org.tr elektronik posta adresini kullanarak veya www.rizeziraatodasi.com web sitemiz üzerinde yer alan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu doldurarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular; tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz; niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

RİZE ZİRAAT ODASI

 

Veri Sorumlusu          : Rize Ziraat Odası Başkanlığı

Adres                          : Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı No:78 Merkez / Rize

Telefon                       : 0464 223 36 67

Faks                            : 0464 223 35 04

Web Adresi                : www.rizeziraatodasi.com

E-Mail Adres              : rize@tzob.org.tr


KVKK Başvuru Formu : Ek-5 ZO-KVKK Başvuru Formu

 

Karayemiş Yetiştiriciliği Kivi Yetiştiriciliği Kokulu Üzüm Yetiştiriciliği Likapa Yetiştiriciliği Rize Ziraat Odası Çay Bitkisinin Özellikleri Rize Ziraat Odası Çayın Gübrelenmesi Rize Ziraat Odası Çayda Budama Rize Ziraat Odası Yeşil Çay ve Sağlık Rize Ziraat Odası Çay ve Çaykur

TZOB Haberler

Hava Durumu